ഹിന്ദുത്വവാദവും ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംകളും | By യോഗീന്ദർ സിക്കന്ദ്

ഹിന്ദുത്വവാദവും ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംകളും : ഇന്ത്യയിലെ ഒരു എഴുത്തുകാരനും മുസ്ലിംകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവുമാണ്‌ യോഗീന്ദർ സിക്കന്ദ് . മുസ്ലിംകളും മറ്റു മതവിശ്വാസികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശകലനം നടത്തുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് പ്രസിദ്ധീകരണമായ “കലന്തർ” എന്ന മാസികയുടെ പത്രാധിപരാണ്‌ യോഗീന്ദർ

Arun George Mathew
eMail: arunmathew.india@gmail.com

Comments

comments